900471 SOLCOOL SLEEVELESS MOCK. Gatsby. Navy White